การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม ทฤษฎีเฮเตอร์โรซีส แหล่งพันธุกรรม การนำเข้าพันธุ์พืช การรักษาสายพันธุ์ ลักษณะเพศผู้เป็นหมันและการผสมตัวเองไม่ติด วิธีการคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเองและพืชผสมข้าม การใช้เซลล์พันธุศาสตร์ การกลายพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช และการประยุกต์ใช้เทคนิคและวิทยาการสมัยใหม่ที่อาศัยวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพของพืช ได้แก่ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม เพื่อให้คุณภาพและปริมาณของผลิตผลตลอดจนผลิตภัณฑ์จากพืชมีคุณภาพดียิ่งขึ้น