การวางแผนและการจัดการโครงการระบบสารสนเทศ โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการโครงการมาช่วยให้การพัฒนาระบบสารสนเทศมีประสิทธืิภาพและประสิทธิผล