องค์ประกอบของระบบ ทางเลือกวิธีการพัฒนาระบบ กระบวนการพัฒนาระบบ เครื่องมือที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ตารางการตัดสินใจการวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะหค์ วามต้องการ แผนภาพแสดงแบบจําลอง การกําหนดความต้องการของผู้ใช้ ระเบียบวิธีการออกแบบระบบ การออกแบบฟอร์มและระเบียบข้อมูล ระบบ การจัดเก็บเอกสารการตรวจสอบและการประเมินผล การศกึ ษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบและการนําเสนอ ผลการวิเคราะห์และออกแบบ