ความหมายและลักษณะข้อมูลที่จะนํามาประมวลผล ความหมายและชนิดของโครงสร้างข้อมูล การเรียงลําดับและการค้นหาข้อมูลแบบต่าง ๆ การสร้างลำดับขั้นตอน การจัดการโครงสร้างข้อมูล และ ความสัมพันธ์ระหว่างอัลกอริทึมกับโครงสร้างของข้อมูล