หลักการทำงาน การบำรุงรักษาเครื่องมือ การดูแลผู้ป่วย และการแปลผลการตรวจหัวใจแบบไม่รุกราน ได้แก่ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดต่อเนื่อง การตรวจหัวใจโดยเพิ่มแรงเครียด ซึ่งรวมทั้ง การใช้ยา และการออกกำลังกาย การตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ เป็นต้น