ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสังคมโลก ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่าง ๆ ตั้งแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงสังคมในปัจจุบัน และบทบาทของไทยบนเวทีโลก ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต
Relations between Thailand and the world community under changes during various times stating from pre-modern age up to the present and roles of Thailand in the world forum including trend in the future

คือ รหัสรายวิชา