โครงสร้างของกรดนิวคลีอิค การจำลองตัวเองของกรดนิวคลีอิค การจัดเรียงตัวของจีโนม กลไกระดับโมเลกุลของการกลายและการซ่อมแซมดีเอ็นเอ ทรานสโพสเซเบิ้ลเอลิเมนต์ โครงสร้างของจีน การสังเคราะห์อาร์เอ็นเอ การสังเคราะห์โปรตีน การดัดแปลงโปรตีนภายหลังการแปลรหัส การย่อยสลายโปรตีน พีซีอาร์ เจลอิเล็กโตรโฟรีซีส ไฮบริไดเซชั่นของกรดนิวคลีอิค เอ็นไซม์ตัดจำเพาะ การหาลำดับดีเอ็นเอ ดีเอ็นเอโคลนนิ่ง ชีวสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์ลำดับดีเอ็นเอและจีน