375268 การออกแบบและสร้างสรรค์สื่อนำเสนอทางการศึกษา หน่วยกิต 3(2-2) อาจารย์ผู้สอน : Pichayapha Yuangsoi, Ph.D