วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคของจิตบำบัดรายบุคคลของกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ จิตวิเคราะห์ เกสตอลท์ มนุษยนิยม อัตถิภาวนิยม พฤติกรรมนิยม ฯลฯ กับบุคลที่มีปัญหาสุขภาพจิตเป็นรายบุคคล