ความหมาย หลักการ องค์ประกอบของการเรียนรู้และพฤติกรรม ความสัมพันธ์ของทฤษฎีการเรียนรู้และพฤติกรรมที่เชื่อมโยงกันกับผลของการค้นคว้าและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์ผลของการค้นคว้าและการวิจัยของนักจิตวิทยาเพื่อนำหลักการเรียนรู้ไปประยุกต์ในการทำงานและชีวิตประจำวัน