องค์ความรู้เกี่ยวกับการโปรแกรมเชิงวัตถุ เรียนรู้หลักการและภาษาในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมด้วยวิธีการเชิงวัตถุ รวมถึงการสร้างโปรแกรมเชิงวัตถุ ตลอดจนศึกษาโครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน แอเรย์ สแตคและแถวคอย การจัดเก็บข้อมูลแบบต้นไม้ กราฟ ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับการเรียงลำดับและการค้นหา
An overview of a design, analysis and implementation an application based on object oriented principles, basic concepts of data structure such as array, stack, queue, tree and graph, which plays a key role in programming.