"การใช้แนวทางการศึกษาข้ามสายวิชาเพื่อการจัดการความรู้โดยพิจารณาจาก บุคลากร เทคโนโลยี และกระบวนการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการจัดการความรู้ที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้หลักการตรวจสอบความรู้เพื่อสร้างกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้ขององค์กร หลักการใช้ระบบการจัดการความรู้และเทคโนโลยีความรู้

Implementation of interdisciplinary knowledge management based on the personnel, technology and process; knowledge on the principles of knowledge management focusing on the application of the principles of auditing knowledge to create strategies for organizational knowledge management; use of knowledge management and technological know-how"