พัฒนาการของทฤษฎีสังคมวิทยาตั้งแต่ยุคคลาสสิกจนถึงยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้เห็นว่าแต่ละทฤษฎี นำเสนอการศึกษาสังคมในมิติใดบ้าง จุดเด่นของแต่ละทฤษฎีและคำวิจารณ์ที่มีต่อทฤษฎี และศึกษาเนื้อหา และมโนทัศน์พื้นฐานทางมานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม แนวทฤษฎีร่วมสมัยที่นักมานุษยวิทยา ใช้ศึกษาวิเคราะห์สังคม วัฒนธรรม โดยเน้นการพินิจพิจารณาตัวอย่างการวิเคราะห์ในแต่ละแนว