ความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่ใช้ในงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร เชื้อรา แบคทีเรีย แอคติโนมัยซีสต์ ยีสต์ กลุ่มสารเมแทบอไลท์ที่พบในกระบวนการเจริญเติบโตและออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การนำสารเมแทบอไลท์มาประยุกต์ใช้ในการเกษตร
Diversity of microorganisms applied in agricultural biotechnology, fungi, bacteria, actinomycetes, yeast, groups of metabolites for growth promotion and bioactivity production, applications of microbial metabolites in agriculture