การสร้างครอบครัวและการแตกแยกของครอบครัว ความหลากหลายของครอบครัว มุมมองทางทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครอบครัว การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมครอบครัวและความสัมพันธ์ในครัวเรือนตามมุมมองทางประชากรและสังคม การเปลี่ยนแปลงครอบครัวและการเกื้อหนุนระหว่างรุ่น ภาวะการไร้บุตร ภาวะการสูงวัย และครอบครัว ในแง่ของแนวโน้ม สาเหตุ ผลลัพธ์ และความหมายโดยนัยสำหรับนโยบาย (เน้นประเทศไทย)
Family formation and dissolution; family diversification; theoretical perspectives on family change; changes in family behaviors and household relationships from a socio-demographic perspective; family change and inter-generational support; childlessness, ageing and the family: trends, causes, consequences and implications for the policies with a focus on Thailand.