ยุทธวิธีการสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผล แนวทางของทีมสหสาขา กรอบปรัชญาและประเด็นทางวัฒนธรรม คำตอบทางวิศวกรรมและผลกระทบทางสังคม ประเด็นร่วมสมัย ประเด็นทางธุรกิจและการบริหาร การชั่งข้อดีข้อเสียในการปฏิบัติวิชาชีพ กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางต่างๆ ร่วมสมัยในการปฏิบัติงานเช่น อไจล์ การบริหาร 3.0 การขยายแนวทางปฏิบัติงาน

Effective communication strategies; multidisciplinary team approaches; philosophical frameworks and cultural issues; engineering solutions and societal effects; contemporary issues; business and management issues; tradeoffs in professional practice; information technology related laws and ethics; contemporary approaches in working such as agile, management 3.0; scaling practices.