ตรรกะพื้นฐาน ตรรกศาสตร์ประพจน์ หลักการพิชคณิตบูลีน ตรรกศาสตร์ลำดับแรก เทคนิค
การพิสูจน์ การนับพื้นฐาน การแสดงและสมบัติของกราฟและต้นไม้ การวนซ้ำและการเรียกซ้ำ
Basic logic, propositional logic, Boolean algebra principles, first-order logic,
proof techniques; basics of counting; graphs and trees representations and properties;
iteration and recursion.