ปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการขึ้นรูปเซรามิก การทดสอบและการวิเคราะห์สมบัติทางกล ทางกายภาพ และทางเคมีของวัสดุเซรามิก