แนวคิดและทฤษฎีการขาย ความสําคัญของการจัดการการขาย การกําหนดกลยุทธ์ในการแสวงหาลูกค้า การเข้าพบลูกค้าด้วยการเสนอขาย การสาธิตการขายอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการจัดการข้อโต้แย้ง การติดตามและการปิดการขาย การวิเคราะห์และการเปรียบเทียบเทคโนโลยีและวิธีการบริการหลังการขายที่ใช้ในการจัดการการขายได้อย่างเหมาะสม       

        Concepts and theories of sales, the importance of sales management, the effective strategies to meet customers through the sales offerings and demonstrations;Techniques to manage disputes among sales representatives, to track and close sales, and to analyze and compare the technologies and methods commonly used in the after-sales services