โครงสร้าง การบริหารจัดการ และความส าคัญของตลาดการเงินและสถาบันการเงิน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก บทบาทของอัตราดอกเบี้ย นโยบาย และการกำกับของภาครัฐ ตลอดจนการศึกษาเรื่องโครงสร้างภาษีที่เหมาะสมของตลาดการเงิน
Structures, management and the significant of financial markets and institutions under regional and global economic fluctuation, the role of interest rate, government policy and regulation. This subject also includes the appropriate taxation for financial market