การศึกษาที่มาและลักษณะของอนุพันธ์ทางการเงิน ได้แก่ ออปซั่น พิวเจอร์ และสวอป ทฤษฎีและตัวแบบที่เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์ทางการเงิน ประกอบด้วย ตัวแบบออปซั่นแบบทวินามและตัวแบบ แบล็ค-โซล์ การประเมินการทำหน้าที่ของออปซั่นในการฟ้องกันความเสี่ยงและการทำกำไรจากผลต่างของ ราคา
Study on fundamental and characteristic of major financial derivative securities; including options, futures and swaps, theories and models of derivative securities associated with the binomial options model and the Black-Scholes model, evaluation of the role of options in hedging and arbitrage.