พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในแต่ละยุค เริ่มจากยุคคลาสิคจนถึงแนวคิดทฤษฎีร่วมสมัย โดยเฉพาะแนวคิดทฤษฏีวิพากษ์และทฤษฎีว่าด้วยการปฏิบัติการ