ความหมายและองค์ประกอบของการตัดสินใจ แรงขับเคลื่อนทางธุรกิจ ความต้องการและแหล่งข้อมูลของข้อมูลขนาดใหญ่ การคัดเลือก ประมวลผล วิเคราะห์และนำเสนอสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งปริมาณ ความหลากหลายและพลวัต เทคนิคการจัดระบบสารสนเทศ ตัวแบบ การใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลและสาระสนเทศที่สำคัญๆ การใช้เทคโนโลยีระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ การพัฒนาความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับระบบสาระสนเทศที่เป็นหนึ่งเดียวเพื่อสนับสนุนนักตัดสินใจ อาทิเช่น ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบบนพื้นฐานความรู้ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจกลุ่ม และระบบธุรกิจอัจฉริยะ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่ออิเล็คทรอนิกส์และเว็บเทคโนยีสำหรับการสร้างความรู้จากฐานข้อมูล