ศึกษาเชิงลึกในหลักการประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์ทั่วไป รวมถึงเรียนรู้หลักการใช้หรือเช่าใช้บริการซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ต (Cloud Service) ซึ่งเป็นความต้องการของธุรกิจสมัยใหม่ เรียนรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สำคัญสำหรับธุรกิจต่างๆ

An indepth training in the core general purpose software applications and cloud services required by modern business. This course will develop proficiency and familiarity with a wide variety of integral business applications.