ความรู้เบื้องต้นทางเภสัชวิทยาเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของยา เภสัชจลนศาสตร์ อาการอันไม่พึงประสงค์จากยา อันตกริริยาระหว่างยา การใช้ยาในประชากรกลุ่มพิเศษ