กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในชุมชน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง