คุณลักษณะของวัชพืช ความสำคัญทางเศรษฐกิจ การจำแนก การขยายพันธุ์ นิเวศวิทยาของวัชพืช ปฎิสัมพันธ์วัชพืชและพืชปลูก การจัดการวัชพืช (การป้องกัน การกำจัดอย่างสิ้นเชิง และการควบคุม)
Characteristics of weeds, economic importance, classification, propagation, weed ecology, interaction between weeds and cultivated crops, weed management (prevention, eradication and weed control).