รูปแบบของวรรณกรรมและแนวคิดหรือภาพสะท้อนของสังคมและการเมืองไทยจากวรรณกรรมประเภทต่างๆ ในแต่ละยุคสมัย วิเคราะห์อิทธิพลและความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมและการเมือง