การจัดจำแนก แหล่งกำเนิด แหล่งที่พบ การงอก การตั้งตัว การพัฒนา การเจริญเติบโต การขยายพันธุ์ การกระจายตัว การแก่งแย่งของวัชพืชที่ร้ายแรง และวัชพืชที่สำคัญบางชนิด ที่ก่อให้เกิดความเสียหายในพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่ทั่วไป และการควบคุม