นโยบายและการจัดการของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ข้อจำกัดของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีต่อการพัฒนา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันแก้ไข และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการนำมาประยุกต์ใช้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบของการพัฒนาที่มีต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม