ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสตร์ด้านนิเวศวิทยา โครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ และฟื้นฟู ภายใต้ความสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน