กลวิธีต่างๆในการอ่าน การพัฒนาคาศัพท์ การอ่านเพื่อความเข้าใจ การฝึกอ่านบทอ่าน เชิงสารคดีประเภทต่างๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
Reading techniques; vocabulary development; reading comprehension; practice of reading various types of non-fictional texts from printed and online materials