ศึกษาแนวคิดพื้นฐานและหลักการวิเคราะห์เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ แบบแผน และวิธีการวิเคราะห์ หลักการอ่านเชิงวิเคราะห์ การสรุปและจับใจความสำคัญ หลักการวิพากษ์งานวิจัย เอกสารและตำราทางวิชาการ การเรียบเรียงและนำเสนอเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง