ศึกษาแนวคิดทางสัคงมและวัฒนธรรม ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาตั้งแต่ยุคคลาสสิคจนถึงร่วมสมัย