ศึกษาความหมาย แนวคิด ขอบข่ายของปรัชญาที่เป็นฐานคิดด้านสังคม โดยมุ่งเน้นสารัตถะในมิติ ความรู้ ความจริง ความดี ความงาม ความยุติธรรม ซ่ึงเป็นต้นทุนแห่งความดีงามของมนุษย์ การทำความเข้าใจต่อสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในสังคม