ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศรูปแบบต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ นโยบายธุรกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงหน้าที่ทางด้านการตลาด การเงินการบัญชี และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ความเสี่ยงและปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนนโยบายของรัฐในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการบริษัทข้ามชาติ ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ขั้นตอนและระบบการนำเข้า-ส่งออก และการชำระเงินระหว่างประเทศ การขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ