แนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์การเงินองค์กร ประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคนิค เพื่อการตัดสินใจทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์และการพยากรณ์งบการเงินและเงินทุนหมุนเวียน การกำหนดราคาสินทรัพย์ งบประมาณการลงทุน โครงสร้างและต้นทุนของเงินทุน และเงินปันผล โดยเน้นการใช้งานไมโครซอฟท์เอกเซลเป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์