หลักการพื้นฐาน คุณลักษณะและโครงสร้างของภาพดิจิทัล การประมวลผลภาพดิจิตอลสำหรับทางการแพทย์ ได้แก่ การจำแนกข้อมูลภาพ การกรองและปรับปรุงภาพ การสร้างภาพใหม่ การบีบอัดข้อมูลภาพ การแก้ไขข้อบกพร่องของภาพ การซ้อนทับกันของภาพ การปรับทางด้านรูปร่างโครงสร้างของภาพ ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับการประมวลผลภาพเบื้องต้น และสารสนเทศทางการแพทย์ ได้แก่ แบบจำลองโอเอสไอ ไดคอม และแพ็คส์ และการส่งภาพระยะไกล
Basic principle, characteristic and structure of digital image, medical image processing such as image segmentation, image filter and enhancement, image reconstruction, image compression, image restoration, image registration, image morphology, application software for basic image processing, medical information system such as OSI model, DICOM and PACS, and telemedicine