แนวความคิดเกี่ยวกับระบบคิดและการวิเคราะห์ทางธุรกิจ การคิดเชิงระบบ ความสำคัญและหลักการของการวิเคราะห์ธุรกิจ บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของนักวิเคราะห์ธุรกิจ กระบวนการวิเคราะห์ธุรกิจ รูปแบบธุรกิจกับการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ หลักการและเทคนิคการจัดการความต้องการด้วย UML และ Use Case กรอบการวิเคราะห์ธุรกิจ
Business Thinking and Analysis Principles of thinking system; systematic thinking; significance and principles of business analysis; roles and duties of a business analyst; business analysis process; business formats and modern software development;