หลักการนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลักษณะของกราฟิกที่ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว เพื่อนำเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ มีความสวยงาม น่าสนใจ เข้าใจง่ายในเวลาอันรวดเร็ว จดจำได้นาน ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Principles of summarizing data or knowledge into information in the forms of still or motion graphics for various forms of presentations that are creative, beautiful, interesting, easy to understand and memorable in order to make the communication more efficient