แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชนเมือง รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน การขยายตัวของชุมชนเมือง ปัจจัยที่มีผลต่อการก่อเกิดและการพัฒนาชุมชนเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประวัติศาสตร์การเกิดชุมชนเมือง การวางแผนเมือง ชีวิตความเป็นอยู่ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชุมชนเมือง การรวมกลุ่มของชุมชนเมือง การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และแนวโน้มการพัฒนาเมือง สภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อความเป็นเมือง หลักการ เทคนิค และการปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์ชุมชนเมือง