พัฒนาการของนโยบาย และแผนการพัฒนาสังคม กระบวนการนำนโยบายและแผนมาใช้จัดทำโครงการพัฒนาสังคม การสร้างกรอบแนวคิดในการวางแผน และการออกแบบโครงการเพื่อพัฒนาสังคม รวมถึงการประเมินโครงการ