ภาพรวมของโลจิสติกส์, การบริหารงานโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน กระบวนการที่จะจัดหาและส่งมอบสินค้าและบริการให้ถึงลูกค้า การวางแผนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่การจัดซื้อ การวางแผนการผลิต การบริหารวัสดุคงคลัง การบริหารคลังสินค้า การบริหารช่องทางในการกระจายสินค้า การขนส่ง การให้บริการลูกค้า ตลอดจนการนำเอาเทคโนโลยีทางข้อมูลสมัยใหม่มาใช้ในการประเมินการทำงานของระบบโลจิสติกส์ การสร้างกลยุทธ์ในการบริหารห่วงโซ่อุปทานเพื่อสนับสนุนหน่วยธุรกิจ

Overview of logistics, logistics and supply chain management, procurement and delivery of goods and services to customers; planning for various functions including purchasing, production planning, inventory management, warehousing, channel distribution, transportation, customer service; Using of information technology to evaluate logistic systems performance, formulate supply chain strategy in support of business unit