ศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานธุรกิจขนาดย่อมในด้านการจัดองค์การการปฏิบัติงาน การเริ่มต้นประกอบธุรกิจขนาดย่อม การลงทุน เงินทุน การควบคุมการบริหาร ความสัมพันธ์ด้านกฎหมายกับหน่วยงานรัฐบาล การประเมินผลการดำเนินการธุรกิจขนาดย่อม

Studying the issues involved in operating small businesses in the areas of organizational performance. Starting up small business management, small business investment and fund, management control, and legal relationship with the government; Evaluation of the implementation of small businesses