"ระบบการปฏิบัติการ การสร้างมูลค่า การวางแผนปฏิบัติการ การสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการผลิต การบริหารโครงการเบื้องต้น เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการผลิต การพยากรณ์ การเลือกทำเลที่ตั้งและการวางผังโรงงาน การวางแผนกำลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการคุณภาพ การจัดการความปลอดภัย การบำรุงรักษา การประยุกต์ใช้เครื่องมือเชิงปริมาณสำหรับการตัดสินใจทางการปฏิบัติการ
Operations system, value creation, operations planning, competitive advantage in production, introductory project management, techonologies relating to operations, forecasting, site selection, location and process layout planning, operations system design and resources planning, inventory control, supply chain management, quality management, safety management, maintenance, applying quantitative tools for operational decision making