ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพเด็กและวัยรุ่นที่มีความเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลัน เรื้อรัง วิกฤติ ระยะสุดท้าย โดยให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยบูรณาการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก การพยาบาลแบบองค์รวมและยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีตามสิทธิเด็ก