วัสดุในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ไดโอดและวงจรไดโอด วงจรทรานชิสเตอร์ชนิดสองขั้ว วงจรทรานซิสเตอร์ชนิดสนามไฟฟ้า  สถาปัตยกรรมเซลล์หน่วยความจำ การเชื่อมต่อวงจรตรรกระหว่างตระกูลต่างๆ  วงจรออปแอมป์ การออกแบบวงจรสัญญาณผสม สิ่งที่ต้องพิจารณาในการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์