โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นการนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ