หลักการและแนวคิดของเทคโนโลยีชีวภาพพืชรวมถึง การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช ชีววิทยาโมเลกุล จีโนมิคส์ เทคนิคระดับโมเลกุล เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ การถ่ายยีน และวิธีการปรับปรุงพืชปลูกโดยใช้พืชเทคโนโลยีชีวภาพ ประเด็นทางจริยธรรม
Principles and concepts of plant biotechnology including plant cell and tissue culture, molecular biology, genomics, molecular techniques, recombinant DNA technology, gene transfer and crop improvement strategies using biotechnological crops, ethical issues