ทฤษฎีภาวะผู้นำทางการพยาบาล การวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบและคุณลักษณะผู้นำทางการพยาบาลในยุคใหม่ การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้นำทางการพยาบาลในระดับต่างๆ แนวคิด ทฤษฎีการตัดสินใจทางการพยาบาล รูปแบบการตัดสินใจทางการพยาบาล และบทบาทของผู้นำทางการพยาบาลในการตัดสินใจทางการพยาบาลและการบริการสุขภาพในความหลากหลายวัฒนธรรม